Kedy potrebujete profesionálny reporting?

Reporting v prostredí podnikateľských subjektov definujeme ako súbor informácií o stave a vývoji podnikateľských aktivít. Reporting je neoddeliteľnou súčasťou každej firmy pretože bez informácií nie je možné sa rozhodovať.

Informácie sa získavajú nasledovným postupom:

 • zber dát z interných dátových zdrojov (ERP, CRM, dochádzkový / mzdový systém, plány, dáta od dodávateľov, atď ) a externých zdrojov (finstat, heureka, sociálne siete, Google Analytics, atď)
 • spracovanie dát (automatizovane ak máte BI analytickú aplikáciu alebo manuálne najčastejšia forma Excel),
 • výsledky zo spracovaných dát “reporty“ poskytujú informácie vo forme tabuliek, grafov a ďalších vizuálov

Profesionálny reporting vyžaduje automatizáciu celého procesu od zberu, spracovania až po vizualizáciu dát do prehľadných reportov. K tomu slúžia analytické aplikácie známe ako business intelligence. Na slovenskom trhu najznámejšie Tableau, Qlik a Power BI. K tejto téme sme napísali samostatný článok “Ako si vybrať vhodnú aplikáciu pre reporting dát?”

Kedy je správny čas zaviesť do firmy profesionálny reporting = analytickú aplikáciu ?

 •  ak vaše dáta sa nachádzajú v rôznych dátových zdrojoch, ktoré potrebujete spoločné prepojiť a vyhodnotiť,
  ●  ak nemáte reporty spracovávané automatizovane na dennej báze,
 •  ak manuálne spracovanie dát naprieč viacerými systémami vám zaberá väčšinu času a na samotné vyhodnotenie reportov nezostáva dostatok času,
 • ak dostávate reporty po termínoch alebo je pomalá reakcia na zapracovanie nových požiadaviek pre vaše reporty,
 • ak nedokážete včas identifikovať nežiadúce stavy (mínusová marža, ležiaky, chýbajúci tovar, atď),
  ● ak IT oddelenie je zaťažené neustálymi požiadavkami na vytvorenie reportov, čo obmedzuje ich hlavnú prácu na IT projektoch,
 •  ak vznikajú komunikačné problémy pri tvorbe reportov a vyhodnotení spracovaných dát.

Ak vaša firma rieši podobné scenáre pri príprave reportov, tak je ideálny čas hľadať kvalitné business intelligence riešenie.

Moje odporúčanie:

Pri práci s dátami 90% času venujú zamestnanci prípravou reportov (zber a spracovanie, najčastejšie Excel tabuľky) a bohužiaľ na serióznu analýzu výsledkov nezostáva dostatok času. Jediné riešenie je proces zberu a spracovania dát prenechať na software. Vďaka tomu vy alebo vaši ľudia môžete plnohodnotne venovať čas najdôležitejšiemu kroku a to vyhodnotiť informácie z reportov a podľa toho prijímať správne rozhodnutia.

7,Ako analyzovať dáta časť 2 – Pokročilá analýza

Scroll to Top

Prístup na demo reporty

Vyplňte vaše firemné údaje a obratom vás kontaktujeme.
Následne vám pošleme prístup na DEMO reporty alebo vám osobne v 20min prezentujeme produkt Power BI.